ข้อกำหนดในการให้บริการของ agri1 อัปเดตล่าสุด: 8 ตุลาคม 2023

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”, “ข้อกำหนดในการให้บริการ”) อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ agri1 (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ที่ดำเนินการโดย agri1 (“เรา” “เรา” หรือ “ของเรา”)

การเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มของคุณมีเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์ม โดยการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์ม แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด แสดงว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงแพลตฟอร์ม

  1. บัญชีผู้ใช้
   เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา คุณยืนยันว่าคุณมีอายุมากกว่าที่กฎหมายกำหนดในประเทศของคุณ (ฝรั่งเศส: 18 ปี) และข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรานั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือล้าสมัยอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มทันที คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และ/หรือบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบต่อกิจกรรมหรือการกระทำใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและ/หรือรหัสผ่านของคุณ ไม่ว่ารหัสผ่านของคุณจะอยู่กับแพลตฟอร์มของเราหรือบริการของบุคคลที่สามก็ตาม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
  1. ทรัพย์สินทางปัญญา
   สิทธิ: แพลตฟอร์มและเนื้อหา คุณลักษณะ และฟังก์ชันดั้งเดิมของแพลตฟอร์มเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินพิเศษของ agri1 และผู้ออกใบอนุญาต แพลตฟอร์มได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ของทั้งฝรั่งเศสและต่างประเทศ

 

 

  1. ลิงค์ภายนอก
   แพลตฟอร์มของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย agri1.agri1 ไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า agri1 จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่ในหรือ ผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

    

   เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

  1. การสิ้นสุด
   เราอาจยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณและห้ามการเข้าถึงแพลตฟอร์มทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวด้วยเหตุผลใดก็ตามและไม่มีข้อจำกัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนด หากคุณต้องการที่จะยุติ บัญชีของคุณ คุณสามารถยุติการใช้แพลตฟอร์มได้ บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนด ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรจะมีผลต่อการยุติ จะต้องคงอยู่หลังจากการยุติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดความเป็นเจ้าของ การปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อจำกัดความรับผิด
  1. การชดใช้ค่าเสียหาย
   คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Agri1 และผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ออกใบอนุญาต และพนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน เจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการของ Agri1 จากและต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย หนี้สิน ต้นทุน หรือหนี้สินใดๆ และทั้งหมด และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นจาก (ก) การใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณ โดยคุณหรือบุคคลใด ๆ ที่ใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ หรือ
   (b) การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
  1. กฏเกณฑ์ของหนี้สิน
   ไม่ว่าในกรณีใด AgriGPT หรือกรรมการ พนักงาน หุ้นส่วน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร ข้อมูล การใช้งาน ค่าความนิยม หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ อันเป็นผลมาจาก (i) การเข้าถึงหรือใช้งานหรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มได้
   (ii) พฤติกรรมหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์ม;
   (iii) เนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากแพลตฟอร์ม; และ
   (iv) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการส่งสัญญาณหรือเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าการเยียวยาที่กำหนดไว้ในที่นี้จะพบว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
  1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
   การใช้แพลตฟอร์มของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว แพลตฟอร์มนี้จัดทำขึ้น "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" แพลตฟอร์มจัดทำขึ้นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด หรือแนวทางการปฏิบัติงาน agri1 บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และ ผู้อนุญาตไม่รับประกันสิ่งนั้น

    

   (ก) แพลตฟอร์มจะทำงานได้อย่างไม่มีสะดุด ปลอดภัย หรือพร้อมใช้งานในเวลาหรือสถานที่ใด ๆ

   (b) ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข

   (c) แพลตฟอร์มปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือ

   (d) ผลลัพธ์ของการใช้แพลตฟอร์มจะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ

  1. กฎหมายที่บังคับใช้
   ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของฝรั่งเศส โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย การที่เราไม่สามารถบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิ์เหล่านั้น หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาล ข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลใช้บังคับ ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของเรา และแทนที่และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าใด ๆ ที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
  1. การเปลี่ยนแปลง
   เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขมีสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลใช้บังคับ สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะถูกกำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขมีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์มอีกต่อไป

    

  2. ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ
   โปรดทราบว่าเราจัดเก็บและเก็บรักษาข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับ agri1: ทั้งข้อมูลผู้ใช้ที่คุณป้อนในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน และข้อมูลที่คุณป้อนในการแชทของ agri1 หากคุณต้องการให้เราลบหรือแก้ไขข้อมูลของคุณโปรดติดต่อเรา โปรดทราบว่าเราอาจใช้ข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเราเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณ และเพื่อปรับปรุง agri1 โดยรวม กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูล.
  3. ติดต่อเรา
   หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา:
   โดยอีเมล: info@agtecher.com

   ทางไปรษณีย์: Logis de Beaulieu 16190 Poullignac ฝรั่งเศส

   

  thThai