Kushtet e Shërbimit të agri1 Përditësimi i fundit: 8 tetor 2023

Ju lutemi, lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit ("Kushtet", "Kushtet e Shërbimit") përpara se të përdorni faqen e internetit të agri1 dhe aplikacionin celular (bashkë, "Platforma") e operuar nga agri1 ("ne", "ne" ose "jonë").

Qasja juaj dhe përdorimi i Platformës kushtëzohet nga pranimi dhe pajtueshmëria juaj me këto Kushte. Këto Kushte zbatohen për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që dëshirojnë të hyjnë ose përdorin Platformën. Duke hyrë ose duke përdorur Platformën, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë pjesë të Kushteve, atëherë nuk keni leje për të hyrë në Platformë.

  1. Llogaritë e përdoruesve
   Kur krijoni një llogari me ne, ju pohoni se jeni mbi moshën ligjore në vendin tuaj (Francë: 18 vjeç) dhe se informacioni që na jepni është i saktë, i plotë dhe aktual në çdo kohë. Informacioni i pasaktë, i paplotë ose i vjetëruar mund të rezultojë në mbylljen e menjëhershme të llogarisë tuaj në Platformë. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj, duke përfshirë, por pa u kufizuar në kufizimin e aksesit në kompjuterin dhe/ose llogarinë tuaj. Ju pranoni të pranoni përgjegjësinë për çdo dhe të gjitha aktivitetet ose veprimet që ndodhin nën llogarinë tuaj dhe/ose fjalëkalimin, pavarësisht nëse fjalëkalimi juaj është me Platformën tonë ose një shërbim të palëve të treta. Ju duhet të na njoftoni menjëherë pasi të viheni në dijeni për çdo shkelje të sigurisë ose përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj.
  1. Pronë intelektuale
   Të drejtat: Platforma dhe përmbajtja, veçoritë dhe funksionaliteti i saj origjinal janë dhe do të mbeten pronë ekskluzive e agri1 dhe licencuesve të saj. Platforma mbrohet nga të drejtat e autorit, markat tregtare dhe ligje të tjera të Francës dhe vendeve të huaja.

 

 

  1. Linqe te jashtme
   Platforma jonë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit ose shërbime të palëve të treta që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga agri1.agri1 nuk ka asnjë kontroll dhe nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e çdo faqe interneti ose shërbimi të palëve të treta. Ju më tej pranoni dhe bini dakord që agri1 nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës, drejtpërdrejt ose tërthorazi, për çdo dëm ose humbje të shkaktuar ose të supozuar se është shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose mbështetjen në ndonjë përmbajtje, mall ose shërbim të tillë të disponueshëm në ose përmes ndonjë faqeje interneti ose shërbimi të tillë.

    

   Ne ju këshillojmë fuqimisht të lexoni termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë së çdo faqe interneti ose shërbimi të palëve të treta që vizitoni.

  1. Përfundimi
   Ne mund të mbyllim ose pezullojmë llogarinë tuaj dhe të ndalojmë hyrjen në Platformë menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, sipas gjykimit tonë, për çfarëdo arsye dhe pa kufizime, duke përfshirë por pa u kufizuar në një shkelje të Kushteve. Nëse dëshironi të përfundoni llogarinë tuaj, thjesht mund të ndërprisni përdorimin e Platformës. Të gjitha dispozitat e Kushteve, të cilat nga natyra e tyre duhet t'i mbijetojnë përfundimit, do t'i mbijetojnë përfundimit, duke përfshirë, pa kufizim, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë, dëmshpërblimin dhe kufizimet e përgjegjësisë.
  1. Dëmshpërblimi
   Ju pranoni të mbroni, zhdëmtoni dhe mbani të padëmshëm agri1 dhe të licencuarit dhe licencuesit e tij, dhe punonjësit, kontraktorët, agjentët, oficerët dhe drejtorët e tyre, nga dhe kundër çdo pretendimi, dëmi, detyrimi, humbjeje, detyrimi, kostoje ose borxhi, dhe shpenzimet (duke përfshirë, por pa u kufizuar në tarifat e avokatit), që rezultojnë ose lindin nga (a) përdorimi dhe aksesi juaj në Platformë, nga ju ose çdo person që përdor llogarinë dhe fjalëkalimin tuaj, ose
   (b) një shkelje e këtyre Kushteve.
  1. Kufizimi i përgjegjësisë
   Në asnjë rast agri1, as drejtorët, punonjësit, partnerët, agjentët, furnitorët ose filialet e tij, nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëm të tërthortë, të rastësishëm, të veçantë, pasues ose ndëshkues, duke përfshirë pa kufizim humbjen e fitimeve, të dhënave, përdorimit, emrit të mirë, ose humbje të tjera të paprekshme, që rezultojnë nga (i) qasja juaj ose përdorimi ose pamundësia për të hyrë ose përdorur Platformën;
   (ii) çdo sjellje ose përmbajtje të ndonjë pale të tretë në Platformë;
   (iii) çdo përmbajtje të marrë nga Platforma; dhe
   (iv) aksesi, përdorimi ose ndryshimi i paautorizuar i transmetimeve ose përmbajtjes suaj, qoftë i bazuar në garanci, kontratë, dëmshpërblim (duke përfshirë neglizhencën) ose ndonjë teori tjetër ligjore, pavarësisht nëse jemi apo jo të informuar për mundësinë e një dëmi të tillë, dhe edhe nëse një mjet juridik i përcaktuar këtu rezulton se ka dështuar në qëllimin e tij thelbësor.
  1. Mohim përgjegjësie
   Përdorimi juaj i Platformës është në rrezikun tuaj të vetëm. Platforma ofrohet mbi bazën "SI ËSHTË" dhe "SI ËSHTË E DISPOZIME". Platforma ofrohet pa garanci të çfarëdo lloji, qoftë të shprehura apo të nënkuptuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, mosshkeljes ose rrjedhës së performancës.agri1, filialet, filialet e saj dhe Licencuesit e saj nuk e garantojnë këtë

    

   (a) Platforma do të funksionojë pandërprerë, e sigurt ose e disponueshme në çdo kohë ose vendndodhje të caktuar;

   (b) çdo gabim ose defekt do të korrigjohet

   (c) Platforma është pa viruse ose përbërës të tjerë të dëmshëm; ose

   (d) rezultatet e përdorimit të Platformës do të plotësojnë kërkesat tuaja.

  1. Ligji në fuqi
   Këto Kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Francës, pa marrë parasysh dispozitat e saj të konfliktit të ligjit. Dështimi ynë për të zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve nuk do të konsiderohet si heqje dorë nga këto të drejta. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme nga një gjykatë, dispozitat e mbetura të këtyre Kushteve do të mbeten në fuqi. Këto Kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis nesh në lidhje me Platformën tonë, dhe zëvendësojnë dhe zëvendësojnë çdo marrëveshje të mëparshme që mund të kishim pasur mes nesh në lidhje me Platformën.
  1. Ndryshimet
   Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të modifikuar ose zëvendësuar këto Kushte në çdo kohë. Nëse një rishikim është material, ne do të japim njoftim të paktën 30 ditë përpara hyrjes në fuqi të kushteve të reja. Çfarë përbën një ndryshim material do të përcaktohet sipas gjykimit tonë.Duke vazhduar të aksesoni ose përdorni Platformën tonë pasi çdo rishikim të hyjë në fuqi, ju pranoni të jeni të detyruar nga kushtet e rishikuara. Nëse nuk jeni dakord me kushtet e reja, nuk jeni më i autorizuar të përdorni platformën.

    

  2. Të dhënat dhe privatësia juaj
   Ju lutemi, vini re se ne ruajmë, ruajmë të dhënat që ndani me agri1: si të dhënat e përdoruesit që futni gjatë procesit të regjistrimit, ashtu edhe të dhënat që futni në bisedën agri1. Nëse dëshironi që ne të fshijmë ose modifikojmë të dhënat tuaja, ju lutemi na kontaktoni. Ju lutemi vini re se ne mund t'i përdorim të dhënat që keni ndarë me ne për të përmirësuar përvojën tuaj të përdoruesit, për të komunikuar me ju dhe për të përmirësuar agri1 në përgjithësi. Ju lutemi lexoni politikën e privatësisë dhe të dhënave.
  3. Na kontaktoni
   Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto kushte, ju lutemi na kontaktoni:
   Me e-mail: info@agtecher.com

   Me postë: Logis de Beaulieu 16190 Poullignac France

   

  sqAlbanian