Podmienky poskytovania služby agri1 Posledná aktualizácia: 8. októbra 2023

Pred použitím webovej stránky a mobilnej aplikácie agri1 (spoločne „platforma“) prevádzkovanej spoločnosťou agri1 („nás“, „my“ alebo „náš“) si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky („podmienky“, „podmienky používania“).

Váš prístup a používanie platformy je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto podmienok. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí chcú pristupovať alebo používať platformu. Vstupom na platformu alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou Podmienok, nemáte povolenie na prístup k Platforme.

  1. Používateľské účty
   Keď si u nás vytvoríte účet, potvrdzujete, že ste dosiahli plnoletosť vo vašej krajine (Francúzsko: 18 rokov) a že informácie, ktoré nám poskytujete, sú vždy presné, úplné a aktuálne. Nepresné, neúplné alebo neaktuálne informácie môžu viesť k okamžitému zrušeniu vášho účtu na Platforme. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojho účtu a hesla, vrátane, ale nie výlučne, obmedzenia prístupu k vášmu počítaču a/alebo účtu. Súhlasíte s tým, že prijmete zodpovednosť za všetky aktivity alebo akcie, ktoré sa vyskytnú pod vaším účtom a/alebo heslom, či už ide o vaše heslo pre našu platformu alebo službu tretej strany. Musíte nás okamžite informovať o akomkoľvek porušení bezpečnosti alebo neoprávnenom použití vášho účtu.
  1. duševné vlastníctvo
   práva: Platforma a jej pôvodný obsah, funkcie a funkčnosť sú a zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti agri1 a jej poskytovateľov licencií. Platforma je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi Francúzska a zahraničia.

 

 

  1. Vonkajšie odkazy
   Naša platforma môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nevlastní ani nekontroluje agri1.agri1 nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že agri1 nezodpovedá ani neručí, priamo ani nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom akýchkoľvek takýchto webových stránok alebo služieb.

    

   Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

  1. Ukončenie
   Môžeme ukončiť alebo pozastaviť váš účet a zablokovať prístup k platforme okamžite, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, podľa vlastného uváženia, z akéhokoľvek dôvodu a bez obmedzenia, vrátane, ale nie výlučne, porušenia Podmienok. Ak chcete ukončiť svoj účet, môžete jednoducho prestať používať platformu. Všetky ustanovenia Podmienok, ktoré by zo svojej podstaty mali prežiť aj po ukončení, zostanú v platnosti aj po ukončení, vrátane, bez obmedzenia, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnenia a obmedzení zodpovednosti.
  1. Odškodnenie
   Súhlasíte s tým, že budete obhajovať, odškodniť a chrániť agri1 a jej držiteľov licencie a poskytovateľov licencie a ich zamestnancov, dodávateľov, agentov, úradníkov a riaditeľov pred a proti všetkým nárokom, škodám, záväzkom, stratám, záväzkom, nákladom alebo dlhu, a výdavky (vrátane, ale nie výlučne, poplatkov za právne zastupovanie), ktoré vyplývajú alebo vyplývajú z (a) vášho používania a prístupu k platforme, vami alebo akoukoľvek osobou, ktorá používa váš účet a heslo, alebo
   (b) porušenie týchto podmienok.
  1. Obmedzenie zodpovednosti
   Spoločnosť agri1, ani jej riaditelia, zamestnanci, partneri, zástupcovia, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo trestné škody, vrátane, bez obmedzenia, straty zisku, údajov, používania, dobrého mena, alebo iné nehmotné straty vyplývajúce z (i) vášho prístupu k platforme alebo jej používania alebo nemožnosti prístupu alebo používania platformy;
   (ii) akékoľvek správanie alebo obsah akejkoľvek tretej strany na platforme;
   (iii) akýkoľvek obsah získaný z platformy; a
   (iv) neoprávnený prístup, použitie alebo zmena vašich prenosov alebo obsahu, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie, bez ohľadu na to, či sme boli alebo neboli informovaní o možnosti takejto škody, a to aj vtedy, ak sa zistí, že náprava uvedená v tomto dokumente nesplnila svoj základný účel.
  1. Vylúčenie zodpovednosti
   Platformu používate na vlastné riziko. Platforma je poskytovaná „TAK, AKO JE“ a „AKO JE DOSTUPNÁ“. Platforma sa poskytuje bez záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušovania alebo priebehu výkonu.agri1, jej dcérskych spoločností, pridružených spoločností a jej poskytovatelia licencií to nezaručujú

    

   (a) Platforma bude fungovať nepretržite, bezpečne alebo dostupná v akomkoľvek konkrétnom čase alebo mieste;

   (b) všetky chyby alebo nedostatky budú opravené

   (c) Platforma neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty; alebo

   (d) výsledky používania platformy budú spĺňať vaše požiadavky.

  1. Vládny zákon
   Tieto podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Francúzska, bez ohľadu na jeho ustanovenia o konflikte zákonov. Naše zlyhanie pri presadzovaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto podmienok sa nebude považovať za vzdanie sa týchto práv. Ak bude akékoľvek ustanovenie týchto podmienok súdom považované za neplatné alebo nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok zostanú v platnosti. Tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej platformy a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody, ktoré sme medzi nami mohli mať v súvislosti s platformou.
  1. Zmeny
   Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia podstatná, poskytneme vám oznámenie najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. To, čo predstavuje podstatnú zmenu, sa určí podľa nášho vlastného uváženia. Pokračovaním v prístupe alebo používaní našej platformy po tom, čo akékoľvek revízie nadobudnú účinnosť, súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, už nie ste oprávnený používať platformu.

    

  2. Vaše údaje a súkromie
   Upozorňujeme, že ukladáme a uchovávame údaje, ktoré zdieľate s agri1: Používateľské údaje, ktoré zadáte počas procesu registrácie, ako aj údaje, ktoré zadáte do chatu agri1. Ak chcete, aby sme vaše údaje vymazali alebo upravili, kontaktujte nás. Upozorňujeme, že údaje, ktoré ste s nami zdieľali, môžeme použiť na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti, na komunikáciu s vami a na celkové zlepšenie agri1. Prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov a údajov.
  3. Kontaktuj nás
   Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás:
   E-mailom: info@agtecher.com

   E-mailom: Logis de Beaulieu 16190 Poullignac Francúzsko

   

  sk_SKSlovak