Warunki korzystania z usługi agri1 Ostatnia aktualizacja: 8 października 2023 r

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”, „Warunki świadczenia usług”) przed skorzystaniem ze strony internetowej agri1 i aplikacji mobilnej (łącznie „Platforma”) obsługiwanych przez agri1 („nas”, „my” lub „nasz”).

Twój dostęp do Platformy i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp do Platformy lub z niej korzystać. Uzyskując dostęp do Platformy lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Warunków, nie masz pozwolenia na dostęp do Platformy.

  1. Konta użytkowników
   Tworząc u nas konto, potwierdzasz, że jesteś pełnoletni zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju (Francja: 18 lat) oraz że informacje, które nam przekazujesz, są dokładne, kompletne i zawsze aktualne. Niedokładne, niekompletne lub nieaktualne informacje mogą skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta na Platformie. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła, w tym między innymi za ograniczenie dostępu do swojego komputera i/lub konta. Zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania lub działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta i/lub hasła, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest powiązane z naszą Platformą, czy usługą strony trzeciej. Musisz powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.
  1. Własność intelektualna
   Prawa: Platforma i jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością agri1 i jej licencjodawców. Platforma jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami zarówno Francji, jak i innych krajów.

 

 

  1. Linki zewnętrzne
   Nasza Platforma może zawierać łącza do witryn lub usług stron trzecich, które nie są własnością agri1 ani przez nią nie są kontrolowane. agri1 nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że agri1 nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

    

   Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

  1. Zakończenie
   Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto i zablokować dostęp do Platformy natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu i bez ograniczeń, w tym między innymi z powodu naruszenia Warunków. Jeśli chcesz zakończyć swojego konta, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Platformy. Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu umowy, pozostaną w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.
  1. Odszkodowanie
   Zgadzasz się chronić, zabezpieczać i chronić firmę agri1 oraz jej licencjobiorców i licencjodawców, a także ich pracowników, wykonawców, agentów, urzędników i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami lub długiem, oraz wydatki (w tym między innymi honoraria adwokackie) wynikające lub wynikające z (a) korzystania przez Ciebie i dostępu do Platformy przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę korzystającą z Twojego konta i hasła, lub
   (b) naruszenie niniejszych Warunków.
  1. Ograniczenie odpowiedzialności
   W żadnym wypadku firma agri1 ani jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne, w tym między innymi utratę zysków, danych, użytkowania, wartości firmy, lub inne straty niematerialne wynikające z (i) dostępu do Platformy, korzystania z niej lub niemożności uzyskania dostępu do Platformy lub korzystania z niej;
   (ii) jakiekolwiek zachowanie lub treść jakiejkolwiek strony trzeciej na Platformie;
   (iii) wszelkie treści uzyskane z Platformy; I
   (iv) nieupoważniony dostęp, użycie lub zmiana twoich transmisji lub treści, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takiej szkody, a nawet jeśli okaże się, że środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego podstawowego celu.
  1. Zastrzeżenie
   Korzystanie z Platformy odbywa się na własne ryzyko. Platforma jest udostępniana w stanie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Platforma jest udostępniana bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw lub przebiegu działania.agri1, jej spółki zależne, stowarzyszone i licencjodawcy tego nie gwarantują

    

   (a) Platforma będzie działać w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub dostępny w dowolnym czasie lub miejscu;

   (b) wszelkie błędy lub wady zostaną poprawione

   (c) Platforma jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników; Lub

   (d) wyniki korzystania z Platformy spełnią Twoje wymagania.

  1. Prawo rządowe
   Niniejsze Warunki podlegają prawu francuskiemu i będą interpretowane zgodnie z prawem francuskim, bez względu na przepisy kolizyjne. Nasze nieegzekwowanie któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Platformy i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy zawrzeć między nami w sprawie Platformy.
  1. Zmiany
   Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, powiadomimy Cię z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania. Kontynuując dostęp do naszej Platformy lub korzystanie z niej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, tracisz uprawnienia do korzystania z Platformy.

    

  2. Twoje dane i prywatność
   Należy pamiętać, że przechowujemy i przechowujemy dane, które udostępniasz agri1: zarówno dane użytkownika, które wprowadzasz podczas procesu rejestracji, jak i dane, które wprowadzasz na czacie agri1. Jeśli chcesz, abyśmy usunęli lub zmodyfikowali Twoje dane, skontaktuj się z nami. Należy pamiętać, że możemy wykorzystywać dane, które nam udostępniłeś, aby poprawić Twoje doświadczenie użytkownika, komunikować się z Tobą i ogólnie ulepszyć agri1. Proszę przeczytać polityka prywatności i danych.
  3. Skontaktuj się z nami
   Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych warunków, skontaktuj się z nami:
   E-mailem: info@agtecher.com

   Pocztą: Logis de Beaulieu 16190 Poulignac Francja

   

  pl_PLPolish